Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Herb Polski

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo.

Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności mieszkańców społeczności lokalnej. Obszary działań Fundacji to: badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego ustanowiona została przez Fundatora – Damiana Wojciecha Dudałę, aktem notarialnym z dnia 20.06.2014 r. – Repertorium A nr 880/2014. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Fundacji.

Dane rejestrowe Fundacji:
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000517580
Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestr stowarzyszeń i fundacji – aktualizacja 29.03.2017 r.
Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestr Przedsiębiorców – aktualizacja 29.03.2017 r.
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 8982208260
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – 022460256

Dane bankowe:
Raiffeisen POLBANK
Numer konta: 14 1750 0012 0000 0000 2632 9434
Kod BIC Bank Polska S.A. – RCBWPLPW

Inne dane rejestrowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych –
Rejestr agencji zatrudnienia – 11529
Uprawnienia wydawnicze ISBN – 978-83-94 (…)
Rejestr dzienników i czasopism nr Rej. Pr. 3554 – “Przegląd Miejski. Magazyn społeczno-kulturalny” w domenie http://przegladmiejski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej – redaktor – Damian Wojciech Dudała

Skład Zarządu Fundacji od 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Elżbieta Gruszczyńska
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji od 05.01.2017 r.
1. Przewodniczący – Piotr Zdzisław Maj
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Mateusz Jacek Cedro

…………………………………………………………………………………….
Skład Zarządu w okresie 20.06.2014 r. – 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Ewa Szczepankiewicz-Makuch
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji w okresie 20.06.2014 r. – 05.01.2017 r.
1. Przewodnicząca – Beata Biega
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Grzegorz Modrzyński

Damian Wojciech Dudała – Pedagog, badacz i działacz społeczny oraz aktywista miejski. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Od 2001 r. pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Założyciel ruchu miejskiego Inicjatywa WrObywatel. Działa na rzecz wzmacniania dialogu społecznego/obywatelskiego i współpracy z samorządem, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych na rzecz rozwoju lokalnego. Bada, animuje i sieciuje społeczność lokalną. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Uczestnik programu Obywatele Decydują – Mieszkańcy Decydują. Autor kampanii Wrocławianie Decydują. Absolwent Szkoły LiderówSpołeczeństwa Obywatelskiego. Redaktor naczelny Magazynu Społeczno-Kulturalnego Przegląd Miejski. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Wybrane szkolenia w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją pozarządową:
– Akademia NGO (Wrocław, 2017)
– Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wrocław, 2014, 2017)
– Pozytywne zarządzanie zmianą w NGO (Wrocław, 2017)
– Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych (Wrocław, 2017)
– Zakładanie i funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych (Wrocław, 2017)
– Fundusze Europejskie dla NGO 2014-2020 (Wrocław, 2016-2017)
– Zatrudnianie w NGO na um. cywilno-prawne, wolontariatu i um. o pracę (Wrocław, 2016)
– Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatk. dla księgowych NGO (Wrocław, 2016)
– Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej (Wrocław, 2016)
– Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, um. zlecenia i um. o dzieło (Wrocław, 2016)
– Zarządzanie projektami z UE (Wrocław, 2016)
– PRomuj swoje NGO – szkolenie dziennikarskie (Wrocław, 2014)
– Model kontraktowania usług społecznych (Wrocław, 2014)
– Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego (Wrocław, 2014)
– Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla NGO (Wrocław, 2013)
– Ochrona danych osobowych w NGO (Wrocław, 2013)
– Zatrudnienie w podmiotach Ekonomii Społecznej (Wrocław, 2011)
– Elastyczne formy zatrudnienia (Wrocław, 2011)

MISJA
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego dąży do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

WARTOŚCI
TOLERANCJA – opierająca się na szanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza nią każdej osoby, instytucji, organizacji oraz partnerów.
NIEZALEŻNOŚĆ – wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy; apolityczność rozumiana jako nie identyfikowanie i nie uleganie wpływom jakiejkolwiek partii i opcji politycznej, dywersyfikacja źródeł finansowania.
TRANSPARENTNOŚĆ – udostępnianie statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z zakończonych działań.
RZETELNOŚĆ – podejmowanie działań na miarę posiadanych możliwości finansowych i kompetencji; wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań; ocena i ewaluacja jako stały element każdego działania, dbałość o doskonalenie i rozwój, ale również i o najwyższą jakość pracy i świadczonych usług.
OTWARTOŚĆ WSPÓŁPRACY – poszukiwanie partnerów (organizacje pozarządowe, sektor biznesu oraz jednostki publiczne – rządowe i JST) do rozwiązywania stawianych problemów, równouprawnienie i partnerstwo stron przejawiające się m.in. w umiejętności dochodzenia do kompromisu.

Organizacje pozarządowe mają obowiązek stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zobligowane są zatem do stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego stworzyła i przyjęła Politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Osobą nadzorującą realizację polityki jest Damian Wojciech Dudała.

Polityka prywatności (zawierająca obowiązek informacyjny oraz politykę plików cookies) dla uzytkowników serwisu w domenie fibirl.org.pl prowadzonego przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego (dalej „FIBiRL”) informujemy, że
[Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ul. Jana Stanisałwskiego 28/4, 51-638 Wrocław, KRS: 0000517580, NIP: 8982208260 oraz REGON: 022460256.

Cel i podstawy przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:
1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
2. utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych – podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Kategorie danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: adres e-mail.
Ponadto podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.
Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom przetwarzającym i innym odbiorcom, czyli podmiotom świadczącym na rzecz FIBiRL usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 3 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych;
3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
5. Prawo przenoszenia danych;
6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytania, w razie braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli kontaktować się z Panią/Panem.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Wykorzystanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Pani/Pana przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedza Pani/Pan nasz serwis i które jego elementy najbardziej Panią/Pana interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania strony internetowej do Pani/Pana potrzeb, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
Każda indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:
1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
2. Nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
3. Termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
4. Wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
1. Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
2. Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.
Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Ma Pani/Pan prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Pani/Pana (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musi Pani/Pan zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Pani/Pana o to pytać.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności i plików cookies poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

API reCAPTCHA

Informujemy również, że korzystając z naszego serwisu w domenie fibirl.org.pl przyjmujesz do wiadomości, że interfejs API reCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji, i wysyła je do Google w celu analizy. Informacje zebrane w związku z Twoim korzystaniem z usługi reCAPTCHA zostaną wykorzystane do jej ulepszenia i w ogólnych celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam przez Google. Zgodnie z punktem 3(d) Warunków korzystania z interfejsów API Google potwierdzasz, że korzystając z tych interfejsów API, bierzesz na siebie odpowiedzialność za przekazanie wszelkich niezbędnych powiadomień i zgód związanych ze zbieraniem tych danych i udostępnianiem ich firmie Google. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej Ty i Twoi klienci interfejsu API musicie przestrzegać polityki w zakresie zgody użytkownika z UE.

Damian Wojciech Dudała
Adres e-mail: damian.dudala(at)fibirl.org.pl
tel. +48 605 697 839

Metryczka

Osoba odpowiedzialna za treść Damian Wojciech Dudała
Data wytworzenia 01.05.2020
Osoba publikująca w BIP Damian Wojciech Dudała
Data opublikowania 01.05.2020
Osoba ostatnio aktualizująca Damian Wojciech Dudała
Data ostatniej aktualizacji 01.05.2020 13:05
Powrót na stronę główną