Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Herb Polski

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i konsulting.

Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności mieszkańców społeczności lokalnej. Obszary działań Fundacji to: badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego ustanowiona została przez Fundatora – Damiana Wojciecha Dudałę, aktem notarialnym z dnia 20.06.2014 r. – Repertorium A nr 880/2014. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Fundacji.

Dane rejestrowe Fundacji:
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000517580
Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestr stowarzyszeń i fundacji – aktualizacja 29.03.2017 r.
Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestr Przedsiębiorców – aktualizacja 29.03.2017 r.
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 8982208260
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – 022460256

Dane bankowe:
Raiffeisen POLBANK
Numer konta: 14 1750 0012 0000 0000 2632 9434
Kod BIC Bank Polska S.A. – RCBWPLPW

Inne dane rejestrowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych –
Rejestr agencji zatrudnienia – 11529
Uprawnienia wydawnicze ISBN – 978-83-94 (…)
Rejestr dzienników i czasopism nr Rej. Pr. 3554 – “Przegląd Miejski. Magazyn społeczno-kulturalny” w domenie http://przegladmiejski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej – redaktor – Damian Wojciech Dudała

Skład Zarządu Fundacji od 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Elżbieta Gruszczyńska
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji od 05.01.2017 r.
1. Przewodniczący – Piotr Zdzisław Maj
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Mateusz Jacek Cedro

…………………………………………………………………………………….
Skład Zarządu w okresie 20.06.2014 r. – 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Ewa Szczepankiewicz-Makuch
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji w okresie 20.06.2014 r. – 05.01.2017 r.
1. Przewodnicząca – Beata Biega
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Grzegorz Modrzyński

Damian Wojciech Dudała – Pedagog, badacz i działacz społeczny oraz aktywista miejski. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Od 2001 r. pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Założyciel ruchu miejskiego Inicjatywa WrObywatel. Działa na rzecz wzmacniania dialogu społecznego/obywatelskiego i współpracy z samorządem, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych na rzecz rozwoju lokalnego. Bada, animuje i sieciuje społeczność lokalną. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Uczestnik programu Obywatele Decydują – Mieszkańcy Decydują. Autor kampanii Wrocławianie Decydują. Absolwent Szkoły LiderówSpołeczeństwa Obywatelskiego. Redaktor naczelny Magazynu Społeczno-Kulturalnego Przegląd Miejski. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Wybrane szkolenia w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją pozarządową:
– Akademia NGO (Wrocław, 2017)
– Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wrocław, 2014, 2017)
– Pozytywne zarządzanie zmianą w NGO (Wrocław, 2017)
– Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych (Wrocław, 2017)
– Zakładanie i funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych (Wrocław, 2017)
– Fundusze Europejskie dla NGO 2014-2020 (Wrocław, 2016-2017)
– Zatrudnianie w NGO na um. cywilno-prawne, wolontariatu i um. o pracę (Wrocław, 2016)
– Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatk. dla księgowych NGO (Wrocław, 2016)
– Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej (Wrocław, 2016)
– Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, um. zlecenia i um. o dzieło (Wrocław, 2016)
– Zarządzanie projektami z UE (Wrocław, 2016)
– PRomuj swoje NGO – szkolenie dziennikarskie (Wrocław, 2014)
– Model kontraktowania usług społecznych (Wrocław, 2014)
– Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego (Wrocław, 2014)
– Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla NGO (Wrocław, 2013)
– Ochrona danych osobowych w NGO (Wrocław, 2013)
– Zatrudnienie w podmiotach Ekonomii Społecznej (Wrocław, 2011)
– Elastyczne formy zatrudnienia (Wrocław, 2011)

MISJA
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego dąży do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

WARTOŚCI
TOLERANCJA – opierająca się na szanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza nią każdej osoby, instytucji, organizacji oraz partnerów.
NIEZALEŻNOŚĆ – wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy; apolityczność rozumiana jako nie identyfikowanie i nie uleganie wpływom jakiejkolwiek partii i opcji politycznej, dywersyfikacja źródeł finansowania.
TRANSPARENTNOŚĆ – udostępnianie statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z zakończonych działań.
RZETELNOŚĆ – podejmowanie działań na miarę posiadanych możliwości finansowych i kompetencji; wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań; ocena i ewaluacja jako stały element każdego działania, dbałość o doskonalenie i rozwój, ale również i o najwyższą jakość pracy i świadczonych usług.
OTWARTOŚĆ WSPÓŁPRACY – poszukiwanie partnerów (organizacje pozarządowe, sektor biznesu oraz jednostki publiczne – rządowe i JST) do rozwiązywania stawianych problemów, równouprawnienie i partnerstwo stron przejawiające się m.in. w umiejętności dochodzenia do kompromisu.

Organizacje pozarządowe mają obowiązek stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zobligowane są zatem do stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego stworzyła i przyjęła Politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Osobą nadzorującą realizację polityki jest Damian Wojciech Dudała.

Damian Wojciech Dudała
Adres e-mail: damian.dudala(at)fibirl.org.pl
tel. +48 605 697 839

Metryczka

Osoba odpowiedzialna za treść Damian Wojciech Dudała
Data wytworzenia 01.05.2020
Osoba publikująca w BIP Damian Wojciech Dudała
Data opublikowania 01.05.2020
Osoba ostatnio aktualizująca Damian Wojciech Dudała
Data ostatniej aktualizacji 01.05.2020 13:05