METODY JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE

Każdy projekt badawczy zaczynamy od opracowania profesjonalnej i szczegółowej koncepcji metodologicznej. W naszych badaniach społecznych stosujemy metody jakościowe i ilościowe. Jednak, to które zastosujemy albo czy wykorzystamy możliwości obu metod, zależy od zagadnienia, z którym przyjdzie nam się zmierzyć.

CHARAKTERYSTYKA METOD

METODY JAKOŚCIOWE

 • Odpowiadają na pytania: “co?”, “gdzie?”, “jak?”, “dlaczego?”
 • Swobodny sposób uzyskania informacji (scenariusz i pytania są jedynie zarysem wywiadu; pytania otwarte)
 • Większość pytań ma charakter eksploracyjny
 • Dobór próby: celowy
 • Mniejsze próby (20 – 50 osób)
 • Większy wpływ osoby prowadzącej badania na jego przebieg
 • Brak możliwości ilościowego uogólnienia wyników na populację, możliwość jakościowej generacji wyników
 • Metoda interpretacji: brak wykorzystania statystyki – bardziej swobodna i subiektywna

Preferowane metody badań w badaniach jakościowych: badania w działaniu (action research), etnografia, metoda historyczna, metoda Sense-Making, studium przypadku, teoria ugruntowana.

Techniki gromadzenia materiału empirycznego: obserwacja uczestnicząca, materiały audiowizualne, pamiętniki, wywiady: grupowy, narracyjny, pogłębiony, zogniskowany (fokusowy). Gromadzimy opowieści, słowa, obrazy, kategorie.

METODY ILOŚCIOWE

 • Odpowiada na pytanie „ile?”
 • Narzędziem pomiaru jest kwestionariusz (pytania o niezmiennej, ustalonej formie; przeważają pytania zamknięte)
 • Większość pytań ma charakter rozstrzygający
 • Dobór próby: losowy, kwotowy
 • Większe próby (200 – 1000 osób)
 • Mniejszy wpływ osoby prowadzącej badania (badacza, ankietera) na jego przebieg
 • Możliwość ilościowego uogólnienia wyników na populację
 • Metoda interpretacji: wykorzystywanie statystyki – bardziej obiektywna

Preferowane metody badań w badaniach ilościowych: badania sondażowe, metody statystyczne.

Techniki gromadzenia materiału empirycznego: ankieta, wywiad, obserwacja. Gromadzimy dane – wartości zmiennych.

Photo by You X Ventures on Unsplash.