Idea, cel Grupy Dialogu Społecznego: Debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich.
Grupa ma kreować, łączyć i wzmacniać potencjał wrocławskich organizacji pozarządowych, rady osiedli i miejskich aktywistów w obszarze wykorzystywania nowych technologii w celu zwiększania świadomości i wzmacniania wpływu mieszkańców na to, co dzieje się we Wrocławiu.

Zagadnienia wstępne:
1. Diagnoza potencjału aktorów wrocławskiej sceny (np. organizacji pozarządowych) w zakresie tworzenia i implementacji technologii obywatelskich.
2. Możliwości rozwoju, współpracy i wsparcia różnych podmiotów w zakresie wykorzystywania technologii obywatelskich w pracy z mieszkańcami.
3. Poszukiwanie, prezentacja i promowanie innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk w obszarze technologii obywatelskich.
4. Standardy w korzystaniu z technologii obywatelskich.

Proponowana formuła: Spotkania otwarte, w cyklu raz na miesiąc (chyba, że grupa ustali inaczej).

Gospodarz grupy: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego.

Opiekun grupy: Damian Wojciech Dudała

Słowniczek:
Technologia obywatelska (ang. civic technology, skrót: civic tech) – zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu swoich funkcji publicznych, jak i wszelkiego rodzaju narzędzia do rozwoju i utrzymania takich aplikacji czy serwisów.

Uzasadnienie powołania grupy:
Na całym świecie obserwuje się rosnące niezadowolenie z funkcjonowania instytucji publicznych, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym czy lokalnym. Wyrażnie zmniejsza się udział zaangażowania obywatelskiego, przede wszystkim w takich obszarach jak: łączenie grup i związków, kontakt z przedstawicielami publicznymi, uczestnictwo w spotkaniach publicznych czy kontakt z sąsiadami. Maleje zaufanie i zadowolenie z instytucji publicznych.
W odpowiedzi na taką sytuację, pojawił się nowy nurt, w którym wykorzystuje się nowe technologie do poprawy demokracji. Nowy nurt to – otwarty urząd, innowacyjność obywatelska, technologie obywatelskie, demokracja uczestnicząca – który ma zwiekszyć zaangażowanie obywateli, decydentów i społeczeństwa obywatelskiego w ogóle.
Liderzy społeczni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy coraz częściej dostrzegają wartość technologii w łączeniu ludzi, wspieraniu rozwoju miast i zarządzaniu miastem bardziej efektywnym.