CSR (ang. Corporate Social Responsibility)

70% liderów światowej gospodarki uważa społeczną odpowiedzialność biznesu za działalność mającą wysoki priorytet w firmach w najbliższych latach. Podobnie wskazują tę kwestię menedżerowie odpowiadający za finanse, którzy wskazują na CSR jako ważny element zarządzania ryzykiem, a zaniechanie działań w tym zakresie w ich opinii skutkować może wzrostem ryzyka społecznego lub środowiskowego.

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego (FIBiRL)

wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie i promujących zrównoważony rozwój w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Każde przedsiębiorstwo może zostać Partnerem Strategicznym FIBiRL, Partnerem Kierunku Działań lub wybranego Projektu, lub Sponsorem wybranego Projektu. W sprawie pytań, propozycji czy indywidualnych umów prosimy o kontakt.

Partner Strategiczny

Partner Strategiczny Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego to przedsiębiorstwo, które zadeklaruje chęć wspierania finansowego wszystkich Kierunków Działań i Projektów, prowadzonych przez FIBiRL. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego przyznaje tytuł Partnera Strategicznego tylko jednemu przedsiębiorstwu na czas określony. Partner Strategiczny bierze udział w kampaniach promocyjnych wszystkich Projektów, cieszy się przywilejami Partnera Strategicznego wszystkich Projektów oraz przysługuje mu prawo wpływu na politykę i kierunki działań Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego.

Partner Kierunku Działań lub wybranego Projektu

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego przyznaje tytuł Partnera Kierunku Działań lub wybranego Projektu przedsiębiorstwu, które zadeklaruje chęć wsparcia finansowego bądź niefinansowego jednego z Kierunków Działań lub wybranego Projektu. FIBiRL przyznaje tytuł Partnera Kierunku Działań lub wybranego Projektu na czas trwania Projektu. Partner bierze udział we wszystkich kampaniach promocyjnych Kierunku Działań lub wybranego Projektu.

O współpracy z Partnerami FIBiRL informuje m.in. poprzez:

 • zamieszczenie informacji o współpracy, logo firmy wraz z linkiem do strony internetowej na stronach internetowych FIBiRL: https://fibirl.org.pl i bip.fibirl.org.pl,
 • zamieszczenie informacji o współpracy na ulotkach i materiałach informacyjnych FIBiRL,
 • zamieszczenie banerów z logo przedsiębiorstwa podczas róznorodnych wydarzeniach FIBiRL,
 • podawanie informacji o współpracy w mediach,
 • wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez przedsiębiorstwo w czasie trwania współpracy logo FIBiRL lub logo wybranego projektu FIBiRL wraz z informacją o wsparciu w materiałach reklamowych, kampaniach reklamowych i kanałach informacyjnych przedsiębiorstwa,
 • wyrażenie zgody na zamieszczenie logo FIBiRL lub wybranego projektu FIBiRL na produkcie, z którego częściowy dochód ze sprzedaży będzie zasilał konto FIBiRL.

Sponsoring

Sponsorem wybranego Projektu może zostać przedsiębiorstwo, które zadeklaruje chęć wsparcia realizacji Projektu w formie finansowej bądź niefinansowej. Przywileje Sponsora:

 • prawo do używania tytułu Sponsora Projektu oraz możliwość wykorzystania go w ulotkach i materiałach promocyjnych Partnera,
 • prawo do zamieszczania logotypu Sponsora na stronie https://fibirl.org.pl w zakładce danego Programu,
 • zapraszanie Sponsora na wszystkie wydarzenia organizowane przez FIBiRL.

Payroll

Każde przedsiebiorstwo, organizacja, instytucja może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz FIBiRL. Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz FIBiRL w regularny sposób (na przykład co miesiąc) części ich przychodów (np. “końcówki” pensji, stałej kwoty, stałego procentu). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania co miesiąc dowolnej części swojej pensji na konto Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Dział księgowości i kadr przedsiębiorstwa uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego w formie dotacji celowej. W każdym momencie można deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.

Łączna kwota odliczeń z tytułów darowizn przekazanych na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu. Wymagane dokumenty: dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny W przypadku, gdy darowizna jest niepieniężna wymagany jest dokument, z którego wynika wartość darowizny. Wydatki z tytułu darowizn na rzecz FIBiRL przekazane przez osoby fizyczne mogą być odliczone od dochodu.

Osoby fizyczne / Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; art. 26. ust. 1. pkt 9a).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.; art. 4. ust. 1.).

Osoby prawne / Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; art. 18. ust. 1. pkt 1.).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.; art. 4. ust. 1.).